Betriebsarzt Dr. Bieberbach & Kollegen GbR

Klingerplatz 5 / 1.OG    30655 Hannover

POLSKA / ENGLISH

English language see below

 

Medycyna transportu

Wybierz w tym tekście lub w kolumnie po lewej stronie, jakiej KATEGORII prawa jazdy potrzebujesz. Należy pamiętać, że egzaminy wymienione na początku są również uwzględniane we wszystkich kolejnych.

Autobus (powyżej 9 miejsc siedzących) – taksówki – samochody do wynajęcia – minibusy do 9 miejsc siedzących (w tym minibusy szkolne) – pojazdy dostawcze na lotnisko – karetki pogotowia – samochody ciężarowe powyżej 3,5 tony (w tym przyczepy) – inne pojazdy.

Wszyscy kierowcy taksówek, samochodów dostawczych i autobusów muszą co 5 lat przechodzić badania lekarskie (np. w miejscu pracy) oraz badanie wzroku.

Wszyscy kierowcy samochodów ciężarowych muszą przejść ten sam egzamin zarówno przed otrzymaniem prawa jazdy, jak i co 5 lat w celu jego przedłużenia.

Jeśli nie odnowisz swojego prawa jazdy po ukończeniu 50 lat, traci ono ważność.

Co należy wiedzieć o egzaminach?

Aby uzyskać nowe prawo jazdy lub przedłużyć jego ważność, kierowcy posiadający prawo jazdy należące do wyżej wymienionych kategorii muszą przejść badania lekarskie w miejscu pracy, które obejmują również badanie wzroku. Upewnij się więc, że masz przy sobie okulary lub soczewki kontaktowe! W przypadku pogorszenia wzroku należy udać się do okulisty.
Jeśli poddasz się badaniu wzroku w moim gabinecie, nie musisz już dostarczać kosztownego raportu od specjalisty.

Procedura badania obejmuje wypełnienie kwestionariusza, samo badanie lekarskie, w tym badanie wzroku i słuchu, oraz analizę laboratoryjną.
Bezpośrednio przed badaniem nie zaleca się korzystania z toalety, ponieważ może być konieczne wykonanie badania moczu.

W przypadku nadciśnienia tętniczego zaleca się zabranie ze sobą tzw. paszportu nadciśnieniowego (Blutdruckausweis), jeśli się go posiada.

Osoby chore na cukrzycę powinny zabrać ze sobą aktualną analizę poziomu cukru we krwi (wartości cukru i HBA1) lub (jeszcze lepiej) „paszport cukrzycowy“ (Blutzuckerausweis). Pozwoli to uniknąć kosztownych badań dodatkowych, czyli zaoszczędzić trochę pieniędzy!

Jeśli cierpisz na inne choroby przewlekłe (np. zaburzenia krążenia, choroby neurologiczne itp.), zalecamy przyniesienie odpowiednich zaświadczeń od lekarza rodzinnego w celu ich sprawdzenia, aby zaoszczędzić pieniądze.

CO TO JEST VPU (Verkehrspsychologische Untersuchung) – transportowa ocena psychologiczna?

Dodatkowa ocena psychologiczna pojazdu jest przeprowadzana zawsze wtedy, gdy ma być wydane lub przedłużone prawo jazdy na pojazdy transportowe (autobusy, taksówki, autobusy szkolne, samochody do wynajęcia).
Nowoczesny program komputerowy sprawdza Twoją reakcję, uwagę i koncentrację.
Więcej informacji można znaleźć na stronach internetowych poszczególnych kategorii licencji. Kliknij interesującą Cię kategorię w kolumnie po lewej stronie.

autokary (powyżej 9 miejsc) – taksówki – samochody do wynajęcia – minibusy do 9 miejsc (w tym minibusy dla uczniów) – pojazdy dostawcze na lotnisko – karetki pogotowia – samochody ciężarowe powyżej 3,5 tony (w tym przyczepy) – inne pojazdy.

Przetłumaczono z www.DeepL.com/Translator (wersja darmowa)

Transport medicine / english

Select in this text or in the column on the left which CATEGORY of driving licence you require. Please note that the exams listed at the beginning are also included in all subsequent ones.

Bus (over 9 seats) – taxis – hire cars – minibuses up to 9 seats (including school minibuses) – airport delivery vehicles – ambulances – lorries over 3.5 tonnes (including trailers) – other vehicles.

All taxi, van and bus drivers must undergo a medical examination (e.g. at their place of work) and an eye test every 5 years.

All lorry drivers must undergo the same examination both before obtaining their licence and every 5 years for renewal.

If you do not renew your licence after the age of 50, it becomes invalid.

What do I need to know about the tests?

In order to obtain a new licence or renew their licence, drivers who hold a licence in the categories listed above must undergo a medical examination at their place of work, which includes an eye test. So make sure you bring your glasses or contact lenses! If your eyesight deteriorates, you should go to an ophthalmologist.
If you undergo an eye test at my practice, you no longer need to provide an expensive report from a specialist.

The examination procedure includes the completion of a questionnaire, the medical examination itself, including vision and hearing tests, and laboratory analysis.
Immediately before the examination, it is not recommended to use the toilet, as a urine test may be necessary.

If you have high blood pressure, it is advisable to bring your so-called hypertension passport (Blutdruckausweis) with you, if you have one.

If you suffer from diabetes, you should take your current blood sugar analysis (sugar values and HBA1) or (better still) your „diabetes passport“. (Blutzuckerausweis). This will help you to avoid costly additional examinations, i.e. save you some money!

If you suffer from other chronic illnesses (e.g. cardiovascular disorders, neurological diseases, etc.), we recommend that you bring the relevant certificates from your family doctor to have them checked in order to save money.

WHAT IS a VPU (Verkehrspsychologische Untersuchung) – transport psychological assessment?

A transport psychological assessment is carried out whenever a driving licence for transport vehicles (buses, taxis, school buses, rental cars) is to be issued or renewed.
A modern computer programme checks your reaction, attention and concentration.
More information can be found on the individual licence category websites. Click on the category you are interested in in the column on the left.

coaches (over 9 seats) – taxis – cars for hire – minibuses up to 9 seats (including minibuses for schoolchildren) – airport delivery vehicles – ambulances – lorries over 3.5 tonnes (including trailers) – other vehicles.

Translated with www.DeepL.com/Translator (free version)

Praxiszeitung

Covid und kein Ende? 04.01.2024 - Upgedatet zuletzt am 4.1.24 THEMA BOOSTERN: Unser Kollege A. Soltani hat im EG seine allgemeinmedizinische Praxis eröffnet. Hierdurch ist es uns besser als bisher möglich, Ihre Wünsche nach COVIDIMPFUNGEN zu erfüllen. Das gilt für BETRIEBE wie auch Einzelpersonen oder Familienangehörige. Impfungen können wegen des Nachschubproblems AUSSCHLIESSLICH MIT TERMINABSPRACHE erfolgen. Melden Sie sich dazu bitte sowohl […]
Mein Leserbrief an die HAZ zum Thema Nachuntersuchungen für Ältere 19.12.2023 - „Die meisten Senioren würden die Prüfung bestehen“ HAZ vom 5.12.23 Zu meinem großen Bedauern geht sowohl die EU als auch die Bundesregierung von offenkundigen Vorurteilen, nicht aber von bekannten Fakten aus bei dem Versuch, das Fahrerlaubnisrecht zu verschlimmbessern. Auch wenn ich die Ausführungen des Kollegen Krause vollinhaltlich teile dreht sich die Diskussion bedauerlicherweise zunehmend in […]
STELLE FREI ? 18.12.2023 - Sie wollen SIch beruflich verändern? MELDEN SIE SICH!
Allgemeine Geschäftsbedingungen ( Auszug) 03.07.2023 - WICHTIGE INFO !Bitte lesen Sie diese kurzen Zeilen unbedingt durch!

© Copyright 2020 Dr. med. M. Bieberbach